top of page

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze klanten/jagers die schriftelijk akkoord gaan met een door Hunting Adventure overgemaakt voorstel/offerte en wat dus als reservatie geldt.
Indien de klant deze algemene voorwaarden niet zou ontvangen hebben, heeft hij de plicht hiernaar te vragen om alzo op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden.


Het akkoord voor deze algemene voorwaarden is inherent verbonden aan het goedkeuren van een voorstel/offerte en dus het reserveren van een jachtreis.


Betaling
Al onze prijzen zijn uitgedrukt in euro, tenzij anders vermeld.


Hunting Adventure behoudt zich het recht om de prijzen aan te passen als deze moesten wijzigen buiten hun controle.
50 % betalen van de totale som ter bevestiging van uw reservering (tenzij anders vermeld op onze offerte)
50 % te betalen ten laatste 6 weken voorafgaand aan uw jachtreis (tenzij anders vermeld op onze offerte)
Indien de klant/jager, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, het nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal Hunting Adventure het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.


Alle eventueel extra gemaakte kosten (trofee preparatie, extra geschoten wild en dergelijke….) dienen binnen de 7 dagen na terugkomst aan Hunting Adventure voldaan te worden. Dit volgens de prijslijst van Hunting Adventure. Dit ook indien de jager het protocol na de jacht niet heeft ondertekend. Indien deze extra kosten niet worden betaald binnen de voorop gegeven dagen, door de jager en hiervoor moet een aangetekende rappel gestuurd worden, dan zal hiervoor een
bijkomende 25 euro aangerekend worden aan de niet-betalende klant. Interesten worden aangerekend aan 1,5 % per maand voor al de openstaande bedragen.


De koopovereenkomst tussen de jager en Hunting Adventure komt tot stand na schriftelijke goedkeuring door de klant van een overgemaakt voorstel/offerte door Hunting Adventure zoals eerder omschreven.


Hunting Adventure zal niet overgaan tot het versturen van de reisdocumenten indien de betaling niet tijdig (cfr hierboven) op onze rekening staat, zijnde BE90 7512 0685 1732. De hieruit voortgesproten kosten, zullen niet kunnen verhaald worden op Hunting Adventure. Deze kosten zijn voor rekening van de klant.
Betalingsdetails:
Reknr: 751-2068517-32
Iban: BE90 7512 0685 1732
BICCODE: AXABBE22
Bank AXA Bank Europe


Annulatie
Omdat Hunting Adventure aan zijn partners in de jachtgebieden ook voorschotten moet betalen op de door u geboekte jachtreis, kan het mogelijk zijn dat u bij wettelijk correcte annulatie, uw betaalde voorschot/saldo niet kan recupereren (uitgezonderd plaatsvinden van natuurrampen, oorlog of gelijkaardige situaties in het land van bestemming)

 

Annulatie/verbreking door de klant moet gebeuren per aangetekend schrijven aan het adres van Hunting Adventure.
De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die Hunting Adventure lijdt ten gevolge van de verbreking, alsookde reeds ontstane onkosten.

 

Wanneer men annuleert na betaling van het voorschot en Hunting Adventure kan de jachtreis niet meer herboeken, dan vindt er geen terugbetaling plaats. De klant is dan in dit geval tevens verplicht de resterende 50 % van de totale reissom te voldoen.

 

Bij annulatie door de jager minder dan 6 weken voor de jacht/afreis, dienen alle vaste kosten volledig betaald te worden.
Als de klant de reis onderbreekt, om gelijk welke reden, dan zullen er geen kosten gerecupereerd worden. Wanneer de klant de reis verkort, om gelijk welke reden, dan zullen er geen financiële teruggaven gebeuren

 

Verwond of verloren wild
Verwond en verloren wild moet volledig door de jager worden betaald + het eventuele verlies van wildbraad. Dit wordt bepaald door uw jachtbegeleider (stalker).


Overmacht
De jachtorganisator behoudt elk recht om de klanten op een ander jachtrevier onder te brengen of om de jachtwijze aan te passen wanneer deze van mening is dat de klant niet het verwachte en gewenste jachtgenot zal krijgen vanwege onvoorziene omstandigheden.


Verzekering
Elke jager/klant dient zich verzekerd te hebben voor een minimaal bedrag van 5 miljoen euro. Deze verzekering moet uiteraard geldig zijn in het land waar men gaat jagen.


Richtlijnen doorgegeven door uw jachtbegeleider
Alle instructies die door uw jachtbegeleider worden gegeven, dienen altijd te worden opgevolgd. Als de jager/klant zich hier niet aan houdt, kan dat als gevolg hebben dat de jachtreis onmiddellijk geannuleerd of onderbroken wordt, zonder recht op enige vorm van compensatie of terugbetaling. De jachtgids bepaalt de waarde/quotering van de geschoten/gekwetste dieren
Elke jager is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn/haar schot.

 

Jachtvergunning + wapenpas
Alle jagers moeten in het bezit zijn van een geldige jachtvergunning en een geldige Europese wapenpas (geldig in het land van herkomst). Dit is nodig om de vergunning aan te vragen in het land waar men wil gaan jagen.

 

Annulering door jachtorganisator
De jachtorganisator behoudt zich het recht om elke jacht, ongeacht de reden, te annuleren, met een volledige terugbetaling van alle jachtkosten (excl verblijfkosten en reiskosten)
 

Persoonlijk letsel / materiele schade
Hunting Adventure kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor alle schade die ontstaat uit de jacht en/of de reis, zowel voor materiele schade als fysieke schade.
 

Geboekte reizen doorgeven aan andere klanten
Indien de klant/jager zijn geboekte reis wil doorgeven aan een andere klant, is dit mogelijk in het geval dat dit gebeurt, minimum 30 dagen voor afreis, zodat Hunting Adventure alle noodzakelijke wijzigingen kan maken. Beide partijen zijn dan wel aansprakelijk voor alle eventuele bijkomende kosten.
 

Vaccinaties

Hunting Adventure adviseert hun klanten om langs te gaan bij hun geneesheer om hen correct te laten informeren betreffende eventuele nodige vaccinaties in het land van bestemming.
 

Wapens en munitie
Indien de jager/klant zijn eigen wapens en munitie wil meenemen, dan dient dit vooraf (bij reservering) gemeld te worden zodat Hunting Adventure de nodige documenten kan aanvragen.

 

Indien de jager niet wenst te reizen met uw eigen wapens dan kan u steeds wapens en munitie huren in het jachtgebied. Dit moet uiteraard tijdig (bij reservatie) gemeld worden aan Hunting Adventure, zodat zij deze wapens kunnen reserveren.
 

Transport en preparatie van trofeeën
Wanneer de klant/jager zijn trofee wil verkrijgen via Hunting Adventure, dan zal deze hiervoor zorgen. De kosten die hierdoor gemaakt worden, dienen extra verrekend te worden vooraf. Enkel na het betalen van alle kosten kunnen de trofeeën worden vrijgegeven.


Wanneer de klant zelf wil instaan voor transport van zijn/haar trofeeën van het jachtgebied naar zijn thuisland, dan zal hij/zij hier zelf verantwoordelijk voor zijn. Hunting Adventure kan hiervoor in geen geval ter verantwoording geroepen worden bij problemen en schade aan de trofeeën.


Protocol documenten
De door Hunting Adventure of door de plaatselijke partner opgemaakte protocoldocumenten moeten correct ingevuld en ondertekend teruggezonden worden ( per email info@huntingadventure.be) ) aan Hunting Adventure, op het einde van de laatste jachtdag.


Onderhandelingen met plaatselijke jachtleiding
Er mogen door de klant geen reis- of jachtafspraken gemaakt worden met de plaatselijke jachtleiding, zonder medeweten en voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Hunting Adventure. Ook mogen er geen rechtstreekse betalingen gebeuren aan de plaatselijke jachtleiding zonder medeweten en voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Hunting Adventure.
 

Begeleiding door Hunting Adventure
Vervoer en persoonlijke begeleiding door Hunting Aventure op aanvraag.


Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Geschillen kunnen uitsluitend behandeld worden naar Belgisch recht. Alleen de rechtbanken te Brussel zijn bevoegd hiervan kennis te nemen.


Copyright
Niets van onze documenten, foto’s of teksten en website mag overgenomen worden, onder gelijk welke vorm, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Hunting Adventure

bottom of page